VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

 

POUŽITIE PROJEKTU

Projekty rodinných domov slúžia svojim obsahom pre vydanie stevebného povolenia a realizáciu stavby. Projekt je možné použiť výhradne pre stavbu jedného rodinného domu. 

 

OBSAH PROJEKTU

Projektová dokumentácia je dodávaná v 5 vyhotoveniach. Podľa požiadaviek je možné zabezpečiť vyhotovenie aj vo viacerých výtlačkoch.  

PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje:

Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy podláh. Súčasťou projektu Architektúry je aj PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, ktorý obsahuje technickú správu a výkresy,

PROJEKT STATIKY obsahuje:

Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu,

PROJEKT KÚRENIA obsahuje:

Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies. Projekt vykurovania je urobený alternatívne – na plynový, alebo elektrický zdroj podľa popisu projektu.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:

Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu,

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje:

Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača – alternatívne na plynové, alebo elektrické vykurovanie a bleskozvod.

 

OSADENIE RODINNÉHO DOMU NA POZEMOK

Katalógový projekt domu pre veľkú individualitu stavebných pozemkov a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete. Tento výkres Vám vyhotovíme individuálne, ak si objednáte doplnkovú službu projekt osadenia stavby na pozemok. 

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť dodaný spolu s projektom rodinného domu na stavebné povolenie. 
Tento projekt má rešpektovať územné rozhodnutie, ak bolo vydané pre daný stavebný pozemok, ale hlavne odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu individuálnych rozmerov stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typovo. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu. Tento projekt Vám na požiadanie taktieź vieme spracovať, alebo si ho môžete dať vypracovať iným projektantom, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

 Obsaho projektu osadenia stavby na pozemku: 

  • sprievodná správa,
  • súhrnná technická správa,
  • celkovú situáciu stavby v mierke 1:200,
  • projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN. 


Potrebné podklady na vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok:

  • miesto výstavby (katastrálne územie) a parcelné číslo.
  • geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.
  • miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie, ak bol spracovaný k pozemku. Tieto informácie Vám poskytnú na príslušnom stavebnom úrade.

 

ZMENY PROJEKTU

Každý z našich projektov je možné upraviť podľa Vašich požiadaviek a prispôsobiť ho veľkosti pozemku. Naši pracovníci Vám pomôžu pri umiestnení rodinného domu na pozemok a poskytnú cenné rady. Aj na základe odbornej a profesionálnej práce a poradni Vám šetríme finančné prostriedky. Cena dokumentácie je stanovená podľa individuálnej dohody na zákľade Vašich požiadaviek.

ZRKADLOVÝ OBRAZ 

Projekt rodinného domu si môžete objednať aj ako zrkadlový obraz, ale túto skutočnosť je nutné napísať do poznámok objednávky, pokiaľ Vám pôvodné riešenie nevyhovuje z hľadiska zlej orientácie na svetové strany, alebo pôvodné natočenie Vám nevyhovuje z hľadiska susedných stavieb. V našej spoločnosti projekt v zrkadlovom obraze ,dostanete kompletnú prekreslenú dokumentáciu v zrkadlovom obraze, vrátane všetkých profesií! Projekt v zrkadlovom obraze dodávame za rovnakú cenu ako projekt pôvodný.