Individuálne projekty

individualny projekt

Prečo investovať do individuálneho projektu?

 • Projekt podľa vašich predstáv 
 • Prispôsobený pre vaše potreby a pozemok
 • Počas realizácie projektu vám poradíme na čom sa dá ušetriť a do čoho sa oplatí investovať
 • Poradenstvo ohľadom materiálov, vykurovania, použitia technológií a pod. vám ušetrí tisíce EUR počas celej životnosti domu

 

Architektonická štúdia

Je návrh hmotového a dispozičného riešenia celej stavby vrátane 3D modelu a osadenia stavby na pozemok. Štúdia je prvý stupeň projektovej dokumentácie.

 • Cena: od 15 €/m2 predpokladanej úžitkovej plochy vrátane garáže,
 • Doba dodania: 6-10 týždňov od objednávky a úhrady zálohovej platby,
 • Obsah projektovej dokumentácie: vizualizácie exteriéru 3D model a pôdorysy v mierke 1:100,
 • Štúdia obsahuje max 2 varianty.

 

Stavebné povolenie a Územne rozhodnutie  

Projekt pre územne rozhodnutie a stavebné povolenie je projekt vypracovaný na základe platných zákonov a noriem. Je určený pre vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia.  

 • Cena: od 25 €/m2 úžitkovej plochy vrátane garáže
 • Doba dodania: 10-20 týždňov od objednávky a úhrady zálohovej platby
 • Obsah projektovej dokumentácie: architektúra a stavebná časť, statika (výkres tvaru, správa), elektroinštalácie (elektrická prípojka, projekt elektroinštalácií), zdravotechnika, vykurovanie, plynofikácia, projekt požiarnej ochrany
 • 4 paré projektovej dokumentácie

 

Realizačný projekt 

Projekt pre realizáciu rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby. Projekt je členený na jednotlivé profesie. Výkresy sú podrobné v mierke 1:50 (popr. 1:25, 1:10), vrátane technických správ a výkazov materiálov. Súčasťou projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov.

 

Čo budeme potrebovať:

Predprojektová príprava je súhrn informácii, ktoré potrebujeme poznať pred tým ako začneme na projekte pracovať. Všetky informácie vieme pre Vás zabezpečiť. 

 • V prvotnej fáze projektu je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierskych sietí v digitálnom formáte *.dwg. Súčasťou zamerania je potrebné poznať aj vonkajšie obrysy existujúcich a susedných budov
 • Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch
 • Fotodokumentácia pozemku a komunikácie
 • Geologický prieskum

  

Dohodnite si s nami stretnutie alebo alebo vám radi poradíme:

Ing. Miroslav Javorček,      tel.:0911 612 213      e-mail: miroslav.javorcek@mfpro.sk

Individualny projekt domu